Honda Honda VTX 1300S
2003 г.
1.3 л.
МКПП
Трентон
27 июня 2011