Hyundai Santa Fe
2005 г.
Рязань
13 июня 2006
28 ноября 2005