Hyundai Santa Fe
2006 г.
Екатеринбург
23 марта 2007